Contactinformatie StreekFonds Meinweg

streekfondsmeinweg.nl
info@streekfondsmeinweg.nl

Secretariaat StreekFonds Meinweg

Kasteel Kessenichstraat 15, 6043 XZ Roermond
0475-325305
h.tolkamp@wxs.nl
NL 88 RABO 0 1778.62.424
t.n.v. Stichting Streekfonds Meinweg
56657382

Voor meer informatie over de Rabo Streekrekening

0475-500 300
bedrijven.re@rabobank.nl
www.rabobank.nl/roermond-echt
Overzichtskaartje Nationaal Park De Meinweg